Права, обавезе и одговорности ученика

Права ученика остварују се у складу са позитивним међународним уговорима и конвенцијама и законом, а школа је дужна да обезбеди њихово остваривање, а нарочито право на : 

 • Квалитетан образовно-васпитни рад,
 • Уважавање личности,
 • Свестран развој личности,
 • Заштиту од дискриминације и насиља,
 • Благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање,
 • Информацију о његовим правима и обавезама,
 • Подношења приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања,
 • Слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента,
 • Учествовање у раду органа школе у складу са законом,
 • Покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тачке 1-9 овог члана нису остварена. 

Ученик, његов родитељ, односно старатељ може да поднесе пријаву директору школе у случају непримерног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од дана настпања случаја.

Директор је дужан да пријаву размотри, уз консултацију са учеником, његовим родитељем, односно старатељем одлучи о њој, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

Запослени је дужан да пријави директору кршење права у ченика.

Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана посебним законом или општим актом.

Васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику само за повреде обавезе учињене у току школске године.

Ученик, односно његов родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик намерно или из крајње непажње нанесе школи у складу са законом. 

Ученик може за повреду својих радних обавеза да одговара дисциплински и материјално. 

Повреда обавеза ученика школе може бити лакша и тежа. 

Статутом школе, односно Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика регулишу се лакше и теже повреде, васпитно и васпитно-дисциплинске мере и поступак њиховог изрицања.

Школа похваљује ученике за њихов допринос у остваривању боље дисциплине на часу, за развијање међусобних односа ученика базираним на узајамном разумевању и сарадњи у одељењу или ван одељења као и за развијање бољих међуљудских односа са другим ученицима, запосленима и трећим лицима. 

Ученике који постижу изузетне резултате у образовно васпитном процесу школа награђује на крају школске године сходно материјалним, односно финансијским могућностима у складу са законом и општим актима.

Дужност ученика је да : 

 • редовно похађа наставу, стиче знања, овладава вештинама и уредно извршава све друге обавезе у васпизно-образовном процесу,
 • долази у школу и друга места у којима школа организује и спроводи образовно-васпитни процес, прикладно одевен за наменске активности ,
 • напусти школско двориште у року од 15 минута после завршетка последњег часа
 • брине се о личној хигијени и уредности, хигијени школскских и других просторија у којима се врши обаразовна- васпитна делатност.
 • долази у школу на време пре почетка часа, а после знака за почетак наставе буде на свом месту, спреман за њен почетак,
 • дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру спортских, културних, и других активности,
 • води сам рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског одмора,
 • чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван школе,
 • пристојно се понаша и када није у школи.

Ученик чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које школа издаје.

Ученик је дужан да родитељу односно старатељу да на увид ђачку књижицу, у коју одељењски старешина уноси обавештења, успех, васпитно-дисциплинску меру и друго.

Ученик не сме да преправља и дописује податке на исправама које школа издаје.  

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру оделењске заједнице уз посредовање оделењског старешине, психолога, педагога, социлајног радника или дежурног наставника.

Ученици треба да се пристојно понашају према наставницима и осталим запосленима у школи. 

Ученици треба да се уздрже од коментарисања рада и понашања наставника, сем на одељенским састанцима са својим разредним старешином или у личном разговору са педагогом, директором и помоћником директора.

Своје примедбе на рад наставника и запослених ученици могу изнети пред ученички парламент или преко свог представника у школском одбору.

Међусобне неспоразуме наставника и ученика решава директор или помоћник директора школе у сарадњи са педагогом, односно психологом.

Дужности редара су да : 

 • припрема средства и услове за наставу,
 • обавештава наставнике о одсуству ученика,
 • чува личне предмете, књиге и прибор ученика, као и да се стара о хигијени учионице,
 • пријављује свако оштећење школске или личне имовине, а посебно да пре почетка наставе уочене недостатке пријави оделењском старешини или дежурном наставнику.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/prava-obaveze-i-odgovornosti-ucenika/