Ученички парламент

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

 • Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.
 • Чланови парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године.
 • Чланови парламента бирају председника.
 • Парламент бира два представника ученика која учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57 бр. 3.
 • Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.
 • Ученички парламент школа могу се удружити у заједницу ученика парламента.

План и програм рада парламента:

1. Давање мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору.

 • Правилима понашања у школи
 • Мерама безбедности ученика
 • Годишњем плану рада
 • Школском развојном плану
 • Школском програму
 • Начину уређивења школског простора
 • Избор уџбеника
 • Слободним наставним активностима
 • Учешће у спортским и другим такмичењима
 • Организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње

2. Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручих сарадника и атмосфере у школи.

3. Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школковање и о активностима ученичког парламента.

4. Предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

5. Активног учешћа у процесу планирања развоја школе и самовредновању школе.

ЦИЉЕВИ :

 • Остваривања слобода ученика: говора, изражавања сопственог мишљења, удруживања
 • Остваривање сопствених права, не угрожавајући права других
 • Развијање демократских знања и вредности, кроз прихватање различитости
 • Оснаживање младих за доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране
 • Поспешивање личног развоја ученика
 • Развијање самопоуздања и личне одговорности
 • Развијање спремности за прихватање различитости, развијање самоконтроле, објективности и реалности
 • Остваривање боље комуникације, уважавања, поштовања, активног слушања
 • Побољшање атмосфере и живота у школи
 • Развијање колективног односа и партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директором, родитељима
 • Оснаживање младих за боље разумевање потреба и проблема својих вршњака, као и прихватање верских, расних, националних, имовинских и полних различитости
 • Оснаживање младих за покретање и учествовање у пројектима у сарадњи са органима школе и локалном заједницом
 • Боља информисаност ученика

ИСХОДИ:

За ученике:

 • Остваривање права гарантованих међународним и националним документима
 • Прихватање права и одговорности
 • Уважавање личности ученика
 • Свестран развој ученика
 • Искуство тимског рада
 • Учење о различитости и недискриминаторском понашању
 • Јасна и благовремена информисаност свих ученика
 • Могућност утицаја на одлуке битне за ученике
 • Квалитет сарадње између ученика и наставника
 • Веће задовољство радом и животом у школи

За школу и наставнике:

 • Боља сарадња и комуникација са ученицима
 • Упознавање са жељама и потребама ученика
 • Подела обавеза и одговорности
 • Уштеда у времену проведеном на развијању осећаја за ред и дисциплину
 • Лакша адаптација напромене
 • Веће задовољство радом и животом у школи

За родитеље:

 • Деца одговорна, свесна својих могућности, спремнија на бољу комуникацију
 • Лакше идентификовање потреба свих страна
 • Боља сарадња и задовољство школским процесом
 • Смањење броја конфликтних ситуација и успешније њихово решавање
 • Активно укључивање у школски процес

За локалну заједницу:

 • Лакше упознавање са потребама ученика и адекватно прилагођавање локалних акција
 • Лакша и боља информисаност о животу у школи
 • Боља расподела наменских средстава
 • Могућност двосмерне комуникације ради реализације заједничких циљева
 • Побољшавањем рада школа доприноси побољшању квалитета живота у локалној заједници

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/ucenicki-parlament/