Povratak na Ненаставно особље

Административни радници

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Љиљана Мајсторовић

дипломирани правник

         Телефон: +381 (0)22 712 503

          Електронска пошта[email protected]

 • Води деловодник и попис аката.
 • Води евиденцију одсуствовања радника са посла.
 • Заступа школу пред надлежним органима по овлашћењу директора.
 • Издаје ученицима уверења и потврде о својству ученика, прима приговоре ученика и њихових родитеља и доставља их надлежном органу.
 • Контактира са правосудним органима ради примене законских прописа из области уписа у судски регистар.
 • Прати законске прописе и стара се да се исти примењују.
 • Рукује и одговара за печат школе.
 • Сарађује на припреми нацрта уговора, статута, правилника и других аката и врши правно-техничку обраду истих.
 • Сређује и чува главне књиге (уписнице), књиге матурских, завршних и специјалистичких испита, књиге записника о испитима и друге потребне евиденције о ученицима.
 • Стара се о организовању испита за редовне и ванредне ученике школе.

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Теодора Џакић

дипломирани инжењер менаџмента у агробизнису

           Телефон: +381 (0)22 712 538

            Електронска пошта:[email protected]

 • Води картоне кредита и кредите благовремено књижи.
 • Води личне картоне доходака за сваког радника.
 • Води обуставе свих података који падају на терет личних доходака, кредита, чланарина, доприноса и слично.
 • Води целокупно благајничко пословање у промету са готовим новцем.
 • Врши књижење личних доходака.
 • Врши попуњавање чекова за готовинско и безготовинско плаћање.
 • Одговоран је за примену аката о књиговодству, аката о распоређивању чистог дохотка,пореза доприноса и слично, као и аката који се односе на стицање, распоређивање и коришћење материјално-финансијских средстава школе.
 • Организује да се у прописаним роковима ликвидирају сва документа примљена у рачуноводству, да се рачуни плате и прокњиже.
 • Организује достављање прописаних података Служби за платни промет и финансијски надзор у прописаним роковима.
 • Организује рад рачуноводства тако да се тачно исказују средства, извори и пословни резултати у књигама школе.
 • Организује рад тако да се рачуноводство води тачно, ажурно и уредно.
 • Припрема извештаје о материјално-финансијском пословању и стању средстава на захтев органа управљања или директора школе.
 • Саставља годишње извештаје на обрасцу М4 и доставља их пензијско-инвалидском осигурању.
 • Саставља периодичне обрачуне и завршне рачуне и одговара за тачност исказаних података.
 • Сачињава обрачунске листе личних доходака и других примања радника.
 • Стара се за правилну примену Закона о утврђивању и распоређивању укупног прихода и дохотка.
 • Учествује у припремању нацрта општих аката школе којима се уређује материјално-финансијско пословање.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/zaposleni/nenastavno-osoblje/administrativni-radnici/