Povratak na Управа

Директор

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Зорислава Јеринић-Топић

дипломирани машински инжењер 

Телефон: +381 (0)22 712 503

Електронска пошта[email protected]

1)      руководи радом, заступа и представља Школу;

2)      координира радом Школе;

3)      даје смернице и прати реализацију вршења послова из надлежности Школе;

4)      врши наредбодавне функције, прати извршење финансијског плана и плана јавних набавки Школе и израђује предлог буџетских средстава за рад;

5)      спроводи донете одлуке и друга општа акта;

6)      планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе;

7)      планира, организује и контролише рад запослених у Школи;

8)      одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;

9)      одговоран је за остваривање развојног плана Школе;

10)    одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;

11)    сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;

12)    пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика;

13)    организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;

14)    планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручних сарадника;

15)    одговоран је за регуларност спровођења свих испита у Школи у складу са прописима;

16)    предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. Закона о основама система образовања и васпитања;

17)    предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника као и других инспекцијских органа;

18)    одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о Школи у оквиру јединственог информационог система просвете;

19)    обавезан је да благовремено информише запослене, ученике и родитеље, односно друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад Школе у целини;

20)    сазива и руководи седницама наставничког већа, без права одлучивања;

21)    образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи;

22)    сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика Школе и саветом родитеља;

23)    подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду Школе;

24)    одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и другим законом;

25)    доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;

26)    обезбеђује услове за остваривање права, обавезе и одговорности ученика и запослених, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и другим законом;

27)    сарађује са ученицима и ученичким парламентом;

28)    одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;

29)    доноси опште и појединачне акте за које је законом и другим прописима овлашћен;

30)    израђује акциони план и спроводи мере и активности на осигурању квалитета и унапређења рада из своје области;

31)    обавља и друге послове у складу са законом, подзаконским актима, општим актима Школе  и Правилником о организацији и систематизацији послова у Школи.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.nts.edu.rs/zaposleni/uprava/direktor/